Ledenvergadering GroenLinks Noord-Brabant

12:30 Ontvangst met koffie en thee
13:00 Algemene Ledenvergadering
1. Opening
2. Vaststellen agenda, mededelingen, benoeming stemtelcommissie
3. Notulen vorige ledenvergadering (ALV juni 2019)
4. Rondje Den Haag
5. Begroting 2020 (incl. uitgestelde jaarrekening 2018)
6. Verantwoording kascontrolecommissie en functioneringscommissie
7. Presentatie nieuwe bestuursleden
8. Verkiezingen en uitslagen
9. Terugblik verkiezingen Provinciale Staten 2019
10. Ledenbetrokkenheid
11. Nieuws Provinciale Staten
12. Nieuws Gedeputeerde Staten
13. Afscheid vertrekkende bestuursleden
14. Rondvraag en afsluiting reguliere ledenvergadering
1500 Pauze
1510 Thema-deel over politieke actualiteit Brabantse coalitie (besloten, alleen voor leden). Het thema-deel Regionale Energiestrategieën komt te vervallen en wordt uitgesteld naar een latere datum.
1600 Borrel

Locatie

Usine
Lichttoren 6
5611BJ Eindhoven
Nederland