Verkiezingsprogramma 2015-2019

Verkiezingsprogramma Ons Brabant is groen! In deze tijd is niets meer vanzelfsprekend. Steeds meer mensen plaatsen vraagtekens bij de bestaande verhoudingen. Ze lopen vooruit op de gevestigde politiek en gaan zelf aan de slag in hun dorp of stad: met zorgcorporaties, stadslandbouw en energiecorporaties. GroenLinks steunt deze beweging en wil daarom helpen de samenleving anders te organiseren. Ook hier in ons eigen Brabant.

De voortgaande schaalvergroting en industrialisatie van de landbouw vormen een directe bedreiging voor onze volksgezondheid en natuur. Tegelijkertijd zetten de megastallen en grootschalige installaties voor bio-vergisting de innovatieve, duurzame landbouw op achterstand. Een vergelijkbare situatie zien we in onze energievoorziening. Doorgaan met kolen en gas of zelfs schaliegas, vergroot de milieuproblemen en zet een rem op de ontwikkeling van zonne- en windenergieprojecten.

Onze ecologische voetafdruk overtreft onze planeet inmiddels meerdere malen. Of het nu gaat om onze energie, de zorg, ons voedsel, de natuur, de banken of de bouw, de verbinding tussen mensen en systeem is verbroken geraakt. Dat moet en kan anders. 

Samen werken aan een duurzame samenleving 
Dat het anders kan, bewijzen veel Brabanders al. Overal werken mensen aan sociale, economische en culturele netwerken en projecten. Vrijwel iedere Brabantse gemeente heeft inmiddels wel een energiecoöperatie. Bewoners en bedrijven werken er samen aan energiebesparing en aan het opwekken van groene stroom. Bewoners zijn zelf aan de slag met biologische stadslandbouw, met zorgen voor elkaar of het bouwen van ecologische huizen. Gewone supermarkten verkopen duurzame producten omdat hun klanten daar om vragen. Meer en meer creatieve maakbedrijfjes zien het daglicht. De komst van 3D-printing speelt daarbij een onmiskenbare rol. Zelfstandige professionals verenigen zich in innovatieve samenwerkingsprogramma’s en richten samen fondsen op als verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. Kritische burgers vinden elkaar snel via sociale media. En steeds meer bedrijven, van klein tot groot, zijn bezig materialenkringlopen te sluiten en groene stroom op te wekken. Zo ontstaat een nieuwe, duurzame samenleving met een nieuwe democratie en sociale samenhang, gebaseerd op kleinschaligheid, gesloten kringlopen, zelfbeschikking, kennisuitwisseling, vertrouwen, aandacht en kwaliteit.

Ons Brabant is Groen! We weten elkaar te vinden in onze dorpen en steden en putten kracht uit onze samenwerking. Wij Brabanders maken samen de toekomst. En die toekomst is duurzaam: open, eerlijk en in harmonie met het milieu.

Heldere keuzes
Wat we daarom nu meer dan ooit nodig hebben, is een politiek die deze nieuwe samenleving omarmt, aanmoedigt en de ruimte geeft. Om zo een omslag naar een duurzame samenleving te realiseren. GroenLinks staat voor deze nieuwe politiek. Wij staan voor een groen en solidair Brabant. Een open, innovatieve Brabantse samenleving met ruimte voor ontplooiing en kansen voor iedereen. Een samenleving waarin we zorgvuldig omspringen met ruimte, energie en grondstoffen. Waar we rekening houden met iedereen en ruimte geven aan de onderstroom aan maatschappelijke veranderingen. En waar welvaart en werkgelegenheid worden gecombineerd met een schoon milieu en dierenwelzijn. Daarom maken we heldere keuzes die we in dit programma nader toelichten.

Kies voor een groene toekomst voor Brabant: kies GroenLinks!
Natuurlijk kunnen we de omslag in onze samenleving alleen helpen versnellen als u als kiezer ons daartoe het mandaat geeft. Daarom hopen wij dat onze houding en standpunten voor u redenen zijn om te stemmen op de meest groene, solidaire en toekomstgerichte partij van Brabant: GroenLinks!

Verkiezingsprogramma GroenLinks Brabant

Lees hier onze plannen voor meer banen in duurzame sectoren, schone energie en een gezonde landbouwsector.

Verkiezingsprogramma 2015 - 2019