Slim Vervoer

GroenLinks maakt heldere keuzes voor slim en schoon vervoer. GroenLinks kiest niet voor de grootschalige aanleg van nieuwe wegen en de Ruit. Investeren doen we in snel en schoon openbaar vervoer en volop ruimte voor de fiets. Zo houden we Brabant bereikbaar.

Bussen

GroenLinks geeft burgers graag schone alternatieven voor de auto. Daarom investeren we in goed openbaar vervoer. Snelle, frequente busverbindingen om de steden en de Brabantse dorpen met elkaar te verbinden horen daarbij.

GroenLinks pleit voor snelle en goede busverbindingen om de grote steden en de dorpen in Brabant met elkaar te kunnen verbinden.

Daarnaast kijken we graag naar lokale initiatieven van burgers om onze provincie mobiel te houden. Denk aan initiatieven op het gebied van buurtbussen en vrijwilligersvervoer en de aansluiting hiervan op het provinciale vervoernetwerk.

 

Goederenvervoer

Noord-Brabant kent een omvangrijke transportsector. GroenLinks wil slimmer omgaan met de goederenstromen om toekomstige groei op een verantwoorde wijze te kunnen opvangen. Dat betekent meer vervoer over het water en over het spoor.

Treinen met gevaarlijke stoffen rijden dagelijks dwars door de Brabantse binnensteden en dorpskernen, terwijl ze er feitelijk niets te zoeken hebben.

GroenLinks streeft hiervoor naar een optimaal gebruik van pijpleidingen, waterwegen en speciale goederenlijnen, zoals de Betuwelijn. Daarmee worden overlast en gevaar in dichtbevolkte gebieden beperkt en ontstaat er ruimte op het spoor voor het vervoeren van meer reizigers. Dat is beter voor de transportsector, de treinreizigers en de omwonenden van het spoor. Ook de aanleg van nieuwe spoorverbindingen kan daarbij helpen, mits dit niet tot nieuwe landschapsdoorsnijdingen leidt. Tevens wil GroenLinks dat de provincie samen met de steden milieubewuste stedelijke distributie bevordert.

 

Slimme mobiliteit

De economische crisis wordt aangegrepen om Nederland versneld te asfalteren. GroenLinks denkt niet dat dat de oplossing is. We investeren al jaren heel veel geld in het aanleggen van wegen, en toch nemen de files toe. Daarom kiest GroenLinks ervoor om extra te investeren in goed openbaar vervoer en houden we steden en platteland bereikbaar door te kiezen voor slimme alternatieven.

Keuzes
GroenLinks geeft bij het realiseren van goed vervoer daarom voorrang aan de fiets, aan milieuvriendelijk openbaar vervoer zoals tramverbindingen en aan de overgang naar meer duurzame vormen van autoverkeer. De afgelopen jaren heeft GroenLinks daarom het programma Fiets in de Versnelling op de provinciale agenda gezet. GroenLinks zet in op de continuering van dit programma met meer (snel)fietspaden. Daarnaast werken we aan aantrekkelijk openbaar vervoer met een bezettingsgraad die daadwerkelijk bijdraagt aan milieudoelen. GroenLinks ziet niets in ‘meer van het zelfde’: in Brabant liggen nu al genoeg kilometers weg om de afstand van Breda naar Vladivostok en weer terug te rijden.

Slimme alternatieven
Nu veel mensen een smartphone hebben, kan er geëxperimenteerd worden met vraagafhankelijk openbaar vervoer. Denk aan apps om vervoer te bestellen die ook ‘realtime’ laten zien waar het bestelde voertuig is en een goede prognose kunnen geven van aankomsttijden. GroenLinks wil dat de provincie actief met informatietechnologie aan de slag gaat.

Er komt een Hoogwaardig Openbaar Vervoer netwerk (HOV-lijnen) tussen de belangrijkste kernen en de grote steden/het spoor, en slimme oplossingen voor ‘stille uren/gebieden’. De provincie stimuleert milieubewust vervoer, waaronder elektrisch rijden.

Ook moet de provincie volgens GroenLinks ijveren voor het eerste experiment met automatische voertuiggeleiding met elektrisch aangedreven voertuigen (‘de Google driverless minibus’) zodat auto en OV op een duurzame manier naar elkaar toegroeien.

Daarnaast is GroenLinks voorstander van het beschikbaar stellen van Open Data: de provincie bedingt dat de data over het gebruik en de voertuigposities als ‘open data’ beschikbaar komen. Iedereen moet initiatieven kunnen ontwikkelen om tot een gebruiksvriendelijker of efficiënter Openbaar Vervoer te komen.

 

Eindhoven Airport

Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. De milieuvervuiling en geluidsoverlast van luchtvaart nemen toe. GroenLinks staat dan ook terughoudend tegen verdere groei van Eindhoven Airport.

Wat van belang is, is dat Eindhoven Airport de meest innovatieve luchthaven wordt op het gebied van duurzaamheid en beperking van milieu- en geluidsoverlast! GroenLinks wil dat Eindhoven Airport in 2035 klimaatneutraal opereert. De ontsluiting ervan wordt verbeterd door een extra intercitytreinstation.

 

Nieuwe wegen

GroenLinks is tegen de grootschalige aanleg van nieuwe wegen, zoals de N69 bij Waalre, de N279 bij Veghel en de Ruit rond Eindhoven. Wanneer versterking van het Openbaar Vervoer onvoldoende blijkt, zetten we in op verbetering van het huidige netwerk. Denk hierbij aan modern verkeersmanagement en smart mobility om zo onnodige wachttijd en uitstoot terug te dringen.

Ook voor bestaande wegen kiezen we voor een andere koers. GroenLinks wil dat de Provincie Noord-Brabant zich actief in spant om het 130 km/u experiment op de snelwegen ongedaan te maken en de omgevingseffecten voor inwoners goed in beeld te brengen en te houden.

Daarnaast pleit GroenLinks ervoor bij het belasten van weggebruikers (de provinciale ‘opcenten’) beter te differentiëren naar daadwerkelijke gebruik, de milieubelasting en de belasting van het wegennetwerk op de drukste plaatsen en tijden.

 

Treinen

In Brabant hebben we een goed spoorwegennet, maar dat kan altijd beter. GroenLinks wil volop investeren in een beter spoorwegnet, om Brabantse steden en dorpen goed bereikbaar te houden.

Zo wil GroenLinks dat het aantal stations en sporen moet worden uitgebreid. Ook houden we Brabant in de nacht bereikbaar. GroenLinks is voorstander van een uitgebreid NachtNet.

De provincie moet helpen bij het aanleggen van een spoorlijn tussen Breda en Utrecht: de ontbrekende schakel in het Nederlandse spoorboekje. Brabant wordt dan ook beter aangesloten op het Europese spoornetwerk. Wanneer de HSL van Breda naar Antwerpen gaat rijden blijft de huidige verbinding tussen Roosendaal en België intact. Daarnaast komt er een snelle internationale verbinding vanuit Eindhoven naar Duitsland.

Ook zet GroenLinks Brabant zich in voor dubbel spoor op de Maaslijn (Nijmegen - Roermond). Deze komt langs meerdere Brabantse plaatsen, die we beter bereikbaar willen maken.

 

Fiets

Fietsen is gezond, goedkoop en gemakkelijk. Daarom geeft GroenLinks Brabanders en de fiets volop de ruimte. Zo houden we stad en platteland goed bereikbaar.

De trek naar de grote steden biedt veel kansen voor het ontwikkelen van goed vervoer. Binnen de steden zijn de afstanden vaak gemakkelijk te fietsen. En de stad is ook de natuurlijke omgeving voor openbaar vervoer: daar kunnen herkenbare, hoogfrequente verbindingen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd vraagt de trek naar de steden erom verantwoording te nemen voor de vitaliteit van het platteland. Waar voorzieningen wegtrekken naar de steden, wordt het des te belangrijker dat deze voorzieningen ook vanuit het ommeland voor iedereen bereikbaar blijven. Het is nodig om daarbij alle inventiviteit te benutten die voorhanden is, zowel vanuit de technologie, als de lokale gemeenschappen.

In dat kader kiest GroenLinks voor een provincie dekkend netwerk van snelfietsroutes. Met de komst van de e-bike en ligfietsen leggen steeds meer mensen langere fietsafstanden af, zowel recreatief als voor woon-werkverkeer. Door fietspaden geschikt te maken als snelfietsroute, bijvoorbeeld door het aanleggen van een tunneltje of een bruggetje, wordt het fietsen bevorderd. Dit komt de leefbaarheid van Brabant en de gezondheid van de Brabanders ten goede.

De onmiddellijke nabijheid van goed befietsbaar en bewandelbaar groen, maken onze Brabantse steden tot een aantrekkelijke woonomgeving voor kenniswerkers. Onze steden worden daardoor ook een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijvigheid. De uitbreiding van het netwerk van wandel-en fietspaden versterkt deze positie en geeft het inkomend toerisme van buiten de provincie een oppepper. Maar we doen het vooral ook voor onze eigen inwoners: het nodigt uit tot een gezonde vrijetijdsbesteding en meer kennismaking met natuur en het Brabantse landschap.

 

Ruit rondom Eindhoven

GroenLinks kiest voor groen, niet voor De Ruit. Wij zijn tegen de aanleg van de Noord-Oost-corridor: De Ruit rondom o.a. Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen, Laarbeek en Helmond.

Niet alleen gaat deze nieuwe weg gepaard met de vernietiging van een prachtig natuur- en recreatiegebied - het project kost ook honderden miljoenen aan gemeenschapsgeld. Er zijn nauwelijks effecten te verwachten op de hoeveelheid verkeer door Eindhoven of op de Helmondweg. Niet overtuigd van het nut en de noodzaak van deze weg, hebben diverse gemeenten, zoals Eindhoven, hun steun voor dit project ingetrokken. Het provinciaal bestuur van CDA-VVD-SP blijft deze signalen echter negeren. GroenLinks is de enige partij die zich landelijk, provinciaal en lokaal tegen dit project uitsprak. GroenLinks Brabant kiest liever voor slimme bereikbaarheidsoplossingen, voor groen en niet voor De Ruit.

 

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!