Schone Energie

Groene energie heeft de toekomst. GroenLinks kiest niet voor schaliegas in Brabant. Zonnepanelen en windmolens zijn de energievoorzieningen van later. Burgers die hun eigen energie willen opwekken, geven we de ruimte.

Brabant energieneutraal

Klimaatverandering is één van de meest urgente vraagstukken van onze tijd. GroenLinks wil dat de provincie zich onverkort inzet om de gestelde klimaatdoelen voor 2020 te bereiken. Dit betekent dat Brabant de uitstoot van broeikasgassen fors reduceert door energiebesparing en door investeringen in duurzame energie, waaronder zonne-en windenergie. GroenLinks wil dat Brabant in 2035 energieneutraal is. Deze ambitie biedt kansen voor innovatieve ondernemers, slimme technici en initiatiefrijke burgerinitiatieven. Grootschalige bijstook van biomassa is weinig duurzaam en dient daarom te worden ontmoedigd.

Steeds meer burgers willen zeggenschap krijgen over de productie van lokaal opgewekte groene stroom. De populariteit van zonnepanelen en de groei van het aantal energiecoöperaties leveren hiervoor het bewijs. Maar het gaat GroenLinks nog niet snel genoeg. En vooral bij de bouw van windmolens hebben burgers ondersteuning nodig.

GroenLinks wil dat de provincie burgers en gemeenten helpt bij het ontwikkelen van coöperatieve windenergie door burgerparticipatie als eis op te nemen in ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Hierdoor worden omwonenden en omliggende bedrijven actief betrokken bij de planontwikkeling. Inzet van de plannen moet niet schadeloosstelling zijn van burgers en bedrijven, maar actieve deelname in de exploitatie. Doordat op voorhand duidelijk is dat zij middels de koop van stukjes windmolen participeren in de exploitatie, worden alle betrokkenen gedwongen tot een open en actief zoek-en ontwikkelproces. Windparken worden zo met draagvlak van de Brabanders ontwikkeld. En zo profiteren zij van zelf opgewekte groene stroom, blijft het rendement van de molen in de lokale economie en komen de molens op plaatsen waar daar draagvlak voor bestaat.

Voor de energievoorziening van de toekomst is het van groot belang dat energie meer lokaal kan worden opgewekt en opgeslagen. De accu’s van elektrische auto’s en ander elektrisch (openbaar) vervoer kunnen voor die opslag een rol van betekenis vervullen. Dat kan bovendien bijdragen aan duurzame werkgelegenheid zoals rond de Automotive Campus in Helmond.

 

Schaliegas

GroenLinks kiest voor duurzame energiebronnen, zoals energie uit zon, wind en water. GroenLinks is en blijft tegen boringen naar schaliegas in Brabant.

Wie verantwoordelijk is voor de ondergrond is niet altijd duidelijk. De Provincie heeft daarom een plan opgesteld waarin de prioriteiten en het eigenaarschap van de ondergrond van Brabant zijn vastgelegd. Water is de belangrijkste reden om zeer voorzichtig te zijn met ‘experimenten‘ in de ondergrond. Boren naar schaliegas is er zo een.

GroenLinks is absolute tegenstander van het boren naar schaliegas. De risico’s en de maatschappelijke schade bij schaliegas zijn niet te overzien. Brabant is grotendeels afhankelijk van Midden-Brabant voor de drinkwatervoorziening. Ten oosten van de Peelrandbreuk zijn alle waterwinstations gesloten. Om dan uitgerekend in Midden-Brabant naar schaliegas te boren, vindt GroenLinks onverantwoord.

Als alternatief willen we dat er volledig wordt ingezet op het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en water.

 

Brabants energieakkoord

 

GroenLinks wil een ambitieus Brabants Energieakkoord tussen provincie, gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstituten, woningcorporaties, lokale energiecoöperaties en andere burgerinitiatieven.

In dit akkoord wordt de landelijke opgave (zoals vastgelegd in het nationale Energieakkoord van 2013) en de lokale ambities vertaald naar concrete lokale en regionale projecten op het gebied van energiebesparing en opwekking van zonne- en windenergie, waterkracht en aardwarmte. Een provinciebreed programma voor woningisolatie als extra op het nationale Energieakkoord maakt deel uit van het Brabants Energieakkoord. Dit wordt een win-win-akkoord:

  • Met een beter milieu en een schonere en gezondere leefomgeving;
  • Met een betrouwbare, duurzame energievoorziening tegen lagere kosten;
  • Met meer wooncomfort;
  • En met meer duurzame werkgelegenheid in onder meer de bouw- en installatiesector.

 

Windenergie

De provincie Noord-Brabant gaat erg terughoudend om met windenergie. GroenLinks is het daar niet mee eens. Juist met windenergie op land is het mogelijk op korte termijn tegen lage kosten een grote slag te slaan in het nastreven van de doelen voor duurzame energie. Het Rijk kiest niet voor niets voor een verdubbeling van het windvermogen binnen enkele jaren. Wij pleiten dan ook voor een stimulerend beleid ten aanzien van windenergie in Brabant. Vooral op het gebied van Ruimtelijke Ordening kan de provincie hier een belangrijke rol in spelen. Dat moeten we doen ook!

Goan met die wind!
In 2013 heeft GroenLinks het pamflet ‘Goan met die wind!’ aangeboden aan het provinciebestuur. Het pamflet is opgesteld door de werkgroep Economie van GroenLinks Brabant en daagt het provinciebestuur uit om meer gebruik te maken van de kansen die windenergie biedt. Kernpunten zijn het verkorten van procedures om snellere plaatsing van meer windmolens mogelijk te maken, het maken van ruimte voor een groot windproject in West-Brabant langs de A16, het bevorderen van burgerparticipatie en meer aandacht voor zorgvuldige inpassing van windmolens in het landschap. Het pamflet werd goed ontvangen.

Rol van de provincie
De provincie stimuleert dat windmolens zoveel mogelijk eigendom worden van burgers en bedrijven in de regio en dat plannen voor windmolens in samenspraak met omwonenden worden ontwikkeld. Actieve communicatie om het draagvlak te vergroten en een goed ontwerp voor de ruimtelijke inpassing horen daarbij. Omwonenden moeten kunnen participeren in de exploitatie door de koop van ‘stukjes windmolen’.

Kernenergie

GroenLinks is tegen het gebruik van kernenergie en ziet moderne mogelijkheden om het energieprobleem op te lossen. Duurzame energie en energiebesparing zijn veel betere antwoorden op het energievraagstuk en het klimaatvraagstuk dan het aantal kerncentrales uit te breiden.

Kernenergie is onveilig en niet duurzaam, het zadelt toekomstige generaties voor honderdduizenden jaren op met zeer giftig en radioactief kernafval. Bovendien is kernenergie duur en raakt uranium ook op.

GroenLinks wil dat de provincie Noord-Brabant de aanvraag intrekt om een extra kerncentrale te mogen bouwen.

Ook moet de provincie er samen met de gemeentes alles aan doen om te voorkomen dat Belgisch kernafval wordt opgeslagen in de kleilagen in de Belgische Kempen. Dat is namelijk een groot gevaar voor ons drinkwater.

 

Zonne-energie

GroenLinks stelt voor om 400 miljoen euro te investeren in zonne-energie voor 200.000 huishoudens. Zo creeren we nieuwe banen en brengen we de energierekening voor Brabantse burgers omlaag.

Brabanders krijgen de kans voor een periode van 20 jaar een installatie te leasen die gebruikt maakt van zonne-energie. De aanschafkosten kunnen op deze manier in 20 jaar worden terugverdiend, zodat het geld uiteindelijk opnieuw ter beschikking komt van de provincie.

Het plan zorgt voor groene stroom, terugdringing van de uitstoot van CO2 en zorgt tevens voor energiezekerheid en lastenverlichting. Ook betekent het een flinke impuls voor de werkgelegenheid.

Volgens GroenLinks de staat er op deze wijze een win-win situatie voor drie partijen: de burger, het milieu en de provincie. Daarnaast ondersteunt de provincie zo innovatieve proefprojecten met betrekking tot duurzame energie en de ontwikkeling van zonne-energie.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!