Mooie leefomgeving

Natuur en landschap zijn kenmerkend voor Noord-Brabant. Ze zijn belangrijk voor onze gezondheid, ons welzijn en de biodiversiteit én ze zijn belangrijk voor het vestigings- en woonklimaat. GroenLinks investeert graag in het Brabantse landschap.

Bestrijdingsmiddelen

GroenLinks hecht grote waarde aan een diverse biodiversiteit en een schone bodem en lucht. GroenLinks wil dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen drastisch wordt afgebouwd.

Steeds meer wordt bekend over de effecten van het massale gebruik van bestrijdingsmiddelen. De zeer giftige neonicotinoïden voorop. Toegestane hoeveelheden bestrijdingsmiddelen worden vaak fors overschreden. Bekend én bewezen is inmiddels dat deze middelen schadelijk zijn voor insecten en lang aanwezig blijven in het water.

Omdat het gebruik van deze middelen een grote bedreiging van de biodiversiteit is, wil GroenLinks dat het gebruik hiervan drastisch wordt afgebouwd. GroenLinks wil chemische bestrijdingsmiddelen verbieden en roept de industrie op om te komen met innovaties om op een duurzame manier gewassen te beschermen. Daarnaast wordt er in de Provinciale Milieuverordening een verbod opgenomen op het gebruik van kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen.

 

Ecologische Hoofdstructuur

GroenLinks wil een versnelde invoering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Nu het tweede kabinet-Rutte weer geld beschikbaar stelt voor de voltooiing van de EHS wil GroenLinks vasthouden aan de oorspronkelijke taakstelling van de provincie. We zien nu ook mogelijkheden om de EHS eerder te realiseren dan pas in 2028. Gemeenten worden gestimuleerd om ecologische verbindingszones te realiseren.

GroenLinks is heel positief over de € 240 miljoen aan middelen in het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Die zijn bedoeld om samen met publieke en private partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. Wél moet worden voorkomen dat dit fonds als uitruil-of lapmiddel werkt om de noodzakelijke fundamentele veranderingen in de landbouw vooruit te schuiven.

 

Extra budget voor voltooiing Ecologische Hoofdstructuur

Mede door de inzet van GroenLinks heeft de Provincie Noord-Brabant extra budget gereserveerd voor de voltooiing van de EHS. Ook heeft de inzet van GroenLinks ertoe geleid dat het landschap is verbeterd door o.a. het glastuinbouwgebied bij Prinsenbeek te verkleinen en doordat er een glas-voorglasregeling komt om alleenstaande kassen te slopen.

Realisatie van de EHS

Biologische (boeren)bedrijven worden gestimuleerd om zich te vestigen aan de randen van natuurgebieden om de realisatie van de EHS te vereenvoudigen en om zo een natuurlijke buffer tegen bedreigingen te vormen.

 

Luchtkwaliteit

Fijnstof, ziekteverwekkers, stikstof, stankoverlast. De lucht in Brabant is verre van schoon. De provincie heeft een belangrijke rol in het tegengaan van stank en luchtvervuiling.

De uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide veroorzaakt de meeste gezondheidsschade. Vooral kinderen en mensen met ademhalingsproblemen ondervinden hiervan de schade. Vervuilde lucht heeft invloed op hun luchtwegen en hersenontwikkeling. Kinderen die worden blootgesteld aan vervuilde lucht, hebben bijvoorbeeld dertig procent meer kans op Astma en COPD.

GroenLinks vindt dat de provincie ernstig tekortschiet rond de handhaving van luchtwassers. Zelfs na jaren van waarschuwen blijkt er geen verandering te komen in het gedrag van veehouders. Diverse wetten zijn toegesneden op de belangen van de veehouderij (en industrie) en onvoldoende op het verbeteren van het leefklimaat en het milieu.

GroenLinks vindt daarom dat de provincie er bij regering en Tweede Kamer op moet aandringen om de Wet Geurhinder en Veehouderij aan te scherpen en wel zo dat volgende stankbronnen worden meegeteld:

 • Uitrijden van mest op het land
 • Mestfabrieken
 • Melkveehouderij
 • Nertsenhouderij

Natura 2000-gebieden

De Natura 2000-gebieden worden momenteel onvoldoende beschermd door forse overschrijding van de stikstofnormen. De provincie moet wet-en regelgeving beter en consequent handhaven. GroenLinks zet zich volop in voor een optimale bescherming van deze natuurgebieden.

Om de voorwaarden voor gezonde natuur te scheppen en de biodiversiteit te vergroten, moet ook de bescherming van de natuur buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) onverkort gehandhaafd blijven. Vermesting, verdroging, stikstofuitstoot en slechte waterkwaliteit worden volgens EU-richtlijnen aangepakt.

GroenLinks wil een versnelling van de realisatie van de EHS, zodat deze al voor 2028 is voltooid. Ook voor de realisatie van de Ecologische Verbindingszones (EVZ) moet er extra budget komen. Door de krappe financiële situatie van veel gemeenten dreigt de realisatie hiervan volledig te stagneren. De provincie mag rondom EHS en Natura-2000-gebieden géén Natuurbeschermingsvergunningen meer verlenen.

 

Betere bescherming van Natura 2000-gebieden

GroenLinks wil dat de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden uitgevoerd worden en dat de provincie erop toe ziet dat er geen aantastingen van deze gebieden meer plaatsvinden. Daarom is het noodzakelijk dat de stikstofdeposities dalen. Het opstellen van het beleidsprogramma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) lijkt daar niet in te gaan voorzien. Daarom wil GroenLinks dat de provincie zelf strengere regels opstelt, zodat de uitstoot en neerslag van ammoniak sneller daalt. GroenLinks wil voorkomen dat door afgifte van Natuurbeschermingswetvergunningen de aantasting van de natuur niet meer te stoppen is. Zolang hier geen duidelijke maatregelen voor zijn genomen willen wij dat er geen nieuwe vergunningen op basis van de Natuurbeschermingswet worden afgeven.

 

Bodem

Een schone bodem met voldoende organische stof is letterlijk de basis voor een vitale natuur en een gezonde voedselvoorziening.

Het buffert voedingsstoffen, verbetert de bodemstructuur en helpt tegen droogte en wateroverlast. GroenLinks wil dat het gehalte organisch stof in de bodem van Brabant verbeterd. Organisch stof (denk aan verteerde plantresten) is belangrijk als het gaat om het vermogen van de bodem om vocht en andere stoffen vast te houden. Doordat veel bodems in Brabant ‘verzanden’ worden ze kwetsbaarder voor uitspoeling van zowel nuttige als verontreinigende stoffen en voor verdroging en uitputting. Bovendien is een gezonde bodemsamenstelling de basis voor een gezond ‘bodemleven’. Een gezond ‘bodemleven’ is op zijn beurt weer een voorwaarde bij het voorkomen van planten-en dierenziektes. Een gezondere bodem betekent ook dat de noodzaak voor het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen veel kleiner is. Het jaar 2015 is uitgeroepen tot het ‘jaar van de bodem’. GroenLinks wil dat dit het startschot is om een schone Brabantse bodem tot topprioriteit voor de komende jaren te maken!

 

Groene ruimte

Onze provincie moet ook voor de volgende generaties groen blijven! GroenLinks geeft ruimte voor bos, hei en water zodat Brabanders er fijn kunnen recreëren.

Nederland is een dichtbevolkt land. Voor elk stuk grond kunnen we gemakkelijk tien bestemmingen bedenken. In zogeheten Structuurvisies legt de provincie daarom op hoofdlijnen vast waar huizen mogen komen, landbouw, natuurgebieden, bedrijfsterreinen en wegen. GroenLinks let erop dat Brabant niet helemaal wordt volgebouwd.

GroenLinks wil verstedelijking een halt toeroepen, zodat de groene, open ruimten tussen steden en dorpen niet verder wordt aangetast. GroenLinks vindt dat de Provincie in de Verordening Ruimte moet vastleggen dat gemeenten eerst de ruimte binnen de bestaande bebouwing optimaal benutten.

Ook zet GroenLinks in op het opknappen van industrieterreinen, zodat de natuur gespaard blijft.

 

Moerdijk

GroenLinks maakt zich zorgen om de inwoners van Moerdijk en de directe leefomgeving. GroenLinks wil geen verdere uitbreiding van het havengebied in Moerdijk en kiest voor alternatieven om de Moerdijkers en de leefomgeving gezond te houden.

 

Natuur

GroenLinks wil investeren in natuur omdat het aantal plant-en diersoorten nog steeds dalende is. Daarom zetten wij ons in voor de verbetering van de kwaliteit en het behoud van de kwantiteit van natuur. Daarnaast willen wij de verrommeling van het platteland stoppen om de open ruimte en de mozaïekstructuur van Noord-Brabant te behouden. Wij vinden dat de noodzakelijke ruimte voor wonen en werken zoveel mogelijk gevonden moet worden binnen de bebouwde kom.

Om de terugloop van de biodiversiteit om te buigen naar vooruitgang wil GroenLinks niet alleen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) realiseren maar ook investeren in natuur buiten de EHS. GroenLinks wil de biodiversiteit ook verbeteren door het stimuleren van een gezonde landbouw.

 

Bescherm groene ruimten tegen ongebreidelde verstedelijking

Provinciale Staten stellen in de Verordening Ruimte (VR) de kaders voor ruimtelijke ontwikkeling van de gemeenten. Bovendien heeft de provincie een coördinerende en handhavende rol, zoals ook bij de bescherming van de Ecologische Hoofd Structuur of de keuze van nieuwe uitbreidinglocaties.

Verstedelijking dient een halt te worden toegeroepen, zodat de groene, open ruimten tussen steden en dorpen niet verder worden aangetast. Het huidige beleid biedt daarvoor nog te weinig bescherming. GroenLinks vindt daarom dat de Provincie in de Verordening Ruimte moet vastleggen dat gemeenten eerst de ruimte binnen de bestaande bebouwing optimaal benutten. Verzoeken van gemeenten om de Ecologische Hoofd Structuur of de Groenblauwe Mantel te wijzigen in integratie stad-land worden in principe afgewezen. GroenLinks wil de definitie voor deze gebieden aanscherpen. Zo kan beter sturing worden gegeven aan gemeentelijke initiatieven.

 

Compensatie van natuurgebieden vooraf

Als aantasting van natuur en landschapswaarden onvermijdelijk is en er geen alternatieven voorhanden zijn, dient compensatie plaats te vinden. Compensatie van schade aan de natuur dient vóóraf plaats te vinden, moet proportioneel zijn en adequaat bijdragen aan het herstel van de aangerichte schade. GroenLinks wil geen financiële compensatie, maar alleen compensatie van natuur in de omgeving van de aantasting. Daarnaast wordt er voor ieder verlies aan buitengebied van de betreffende gemeente een verplichte investering in de versterking van de landschappelijke kwaliteit gevraagd. Een regionale landschapsvisie met een landschapsfonds vormt hiervoor de basis.

Verstening van het landschap vindt nu ook nog plaats als agrarische activiteiten beëindigd worden. In veel gevallen mogen de betreffende boeren dan elders een veel groter bedrijfsgebouw of woning bouwen terwijl op de achtergelaten locatie andere niet agrarische bedrijfsmatige activiteiten gaan plaatsvinden. GroenLinks wil dat daar alleen kleinschalige activiteiten en woonvormen mogen worden ontwikkeld. Dus geen activiteiten die thuishoren op bedrijventerreinen.

 

Dierenbescherming

GroenLinks wil met diervriendelijke methoden zorgen voor een goede biodiversiteit. Jagen op wilde dieren hoort daar niet bij. Door diervriendelijke manieren te gebruiken, houden we aandacht voor alle dieren in Brabant.

De jacht op de wilde zwijnen moet stoppen. GroenLinks wil beheersing van de populatie door bijvoorbeeld geboortebeperking. We willen een leefgebied voor wilde zwijnen en een compensatieregeling voor boeren. Dit is vele malen goedkoper dan handhaving op de zogeheten 0-lijn. Jagen is in onze ogen een laatste redmiddel.

GroenLinks wil dat de provincie in haar verordening opneemt dat er eerst aantoonbaar diervriendelijkere manieren van verjagen worden ingezet, voordat tot afschot wordt overgegaan. Denk daarbij aan de inzet van vangkooien of het milieuvriendelijk afdekken van gewassen om spreeuwen bij de fruitteelt weg te houden.

Bij de uitvoering van de Flora-en Faunawet zou wat GroenLinks betreft meer geïnvesteerd moeten worden in diervriendelijke methoden voor schadebestrijding. Zo kunnen de waterschappen worden gestimuleerd proefgebieden aan te wijzen waarin muskus-en beverratten niet meer bestreden worden en die zich bovendien lenen voor de introductie van de otter.

 

Handhaving

De gemeenten en de Provincie hebben de handhavingstaken ondergebracht bij de Omgevingsdiensten in Brabant. De democratische controle is daarmee op afstand komen te staan van Provinciale Staten en de gemeenteraden.

Wel kunnen de Staten en raden prioriteiten aangeven en kan er een minimum of een uitgebreider pakket afgenomen worden. Veelal wordt door de gemeenten aan de handhaving in het buitengebied een lage prioriteit toegekend. GroenLinks vindt dit niet terecht. Juist in het buitengebied nemen illegale activiteiten de laatste tijd fors toe, zoals dumping van afval van drugslaboratoria, overschrijding van geurnormen en de lozing van stikstof in water en lucht.

GroenLinks wil dat de Provincie, in samenspraak met politie, justitie en de gemeenten, hoge prioriteit geeft aan de handhaving in het buitengebied. Van belang is dat streng wordt opgetreden bij:

 • Fraude met luchtwassers
 • Illegale lozingen
 • Illegale waterputten
 • Te lang beregenen
 • Illegaal water onttrekken
 • Dumpen van (drugs)afval
 • Slordig of overdadig spuiten met bestrijdingsmiddelen
 • Mestfraude, zoals het illegaal uitrijden
 • Vernietiging van natuur

 

Nationale parken

Brabant is rijk aan natuur. GroenLinks is trots op de Landschappen van Allure en de Brabantse nationale parken. GroenLinks wil dat de provincie zich actief inzet om deze prachtige gebieden te behouden.

De ontwikkeling van de Landschappen van Allure kan wat GroenLinks betreft worden voortgezet. Hier liggen kansen om natuur en recreatie in het buitengebied te combineren. Zo kunnen veel mensen genieten van natuur in hun omgeving. GroenLinks vindt dat de recreatie wel alleen mag plaats vinden aan de randen van deze natuurgebieden, zodat fauna en flora op kwetsbare plekken in de natuur niet worden verstoord. In deze gebieden kunnen oorspronkelijke inheemse diersoorten worden geïntroduceerd.

Brabant kent een aantal parken dat uniek is in Nederland, zoals de Biesbosch en de Loonse en Drunense Duinen. Nu het rijk geen financiële steun aan deze parken geeft, vindt GroenLinks dat de provincie in goed overleg met de parken dient te zorgen voor hun levensvatbaarheid. Bij alle Landschappen van Allure en Nationale Parken wil GroenLinks blijvende aandacht voor natuureducatie en voor de inzet van vrijwilligers. De provincie dient hier op in te zetten.

 

Water

Water is de basis van ons bestaan. Waterkwaliteit en -kwantiteit hebben de allerhoogste prioriteit en gaan alle Brabanders aan. GroenLinks wil dat de provincie de regie oppakt waar het gaat om gebruik, vervuiling, verzuring en verdroging.

In gebieden met kwetsbare natuur, zoals vennen, en in Natura 2000 gebieden moet wateronttrekking beperkt worden. De bedreiging van het wegvallen van zogenaamde kwelstromen moet worden weggenomen. Vaak zijn agrarische activiteiten op naastgelegen percelen de oorzaak van verdroging.

Diverse rapporten wijzen uit dat de kwaliteit van het grond-en oppervlaktewater op veel plaatsen in Brabant, ondanks decennialang overheidsbeleid, nog steeds niet aan de gestelde normen voldoet. Inmiddels zijn vanwege deze vervuiling alle waterwinstations in Oost-Brabant (ten oosten van de Peelrandbreuk) gesloten.. Desondanks is nog dit jaar in Brussel afgesproken dat agrariërs ruimte krijgen om meer meststoffen dan de EU-norm op het land uit te rijden. GroenLinks vindt dit niet verantwoord en zet zich in om aan deze regeling een einde te maken

Provincie en waterschappen hebben een taak om de verdroging tegen te gaan. GroenLinks wil een juiste analyse van het regionale hydrologische systeem. De vennen moeten worden beschermd en de kwetsbare natuur moet zich kunnen herstellen. Alleen met het juiste beleid en de bijbehorende vergunningsverlening, toezicht en handhaving, blijft onze mooie Brabantse natuur behouden. GroenLinks is voor de introductie van een provinciale ‘watertoets’. Bij de toekenning van een functie aan een stuk grond wordt geen rekening gehouden met de bodemgesteldheid. Door een bindende watertoets te introduceren die sturend is in de ruimtelijke ordening, kan worden voorkomen dat gewassen niet worden verbouwd op ongeschikte, te natte of te droge, grond. Dit voorkomt uitputting en ondoelmatig gebruik van schaarse middelen zoals water.

Al heel lang wordt er in West-Brabant gesproken over de uitvoering van de visie Deltawateren. GroenLinks vindt dat er genoeg gepraat is en dat de provincie de komende tijd het voortouw moet nemen bij het uitvoeren van de visie. Dit met inachtneming van gevolgen voor natuur en landschap en de historische waarde daarvan.

 

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!