Levendig Brabant

Onze steden en dorpen zijn volop in beweging, maar niet iedereen profiteert mee. GroenLinks vindt dat elke inwoner van Noord-Brabant recht heeft op recreatie, sport en cultuur.

Brabantse Cultuur

Zonder kunst en cultuur geen bezieling, vernieuwing en vooruitgang. Bovendien profileren we Brabant als een aantrekkelijke, internationaal georiënteerde regio waar het goed wonen en werken is.

GroenLinks investeert in een bruisende culturele sector. Cultuur dient voor iedereen toegankelijk te zijn. GroenLinks wil dat cultuur vernieuwend en toonaangevend is en voor iedereen bereikbaar. Het Brabant C fonds moet bovenal vernieuwers en talenten kansen geven waardoor cultuur spannend en aantrekkelijk wordt. Dat cultuur op de economie een gunstig effect heeft, is al lang bewezen. Maar dat betekent niet dat cultuur mag worden misbruikt als prikkel om de economie aan te jagen. Durven investeren in cultuur die niet direct financiële winst oplevert vinden we vanzelfsprekend. Dat is cultuur waar GroenLinks vooral voor wil staan.

 

Makers voorop!
GroenLinks kiest ervoor om talenten via festivals met een bovenregionale uitstraling een kans te geven en broedplaatsen voor kunstenaars te stimuleren. GroenLinks wil ook ruimte voor nieuwe vormen van cultuur, zoals beeldcultuur. Ook kleine producties moeten een kans krijgen. Niet investeren in gebouwen voor cultuur, maar in mensen die de cultuur maken. Stimuleren dat jongeren meer kunnen genieten van cultuur door er zelf mee bezig te zijn of naar voorstellingen te gaan. GroenLinks wil dat er jonge kunstenaars bij provinciale projecten worden betrokken, zodat zij meer kans krijgen om zich te laten zien. Ook pleiten wij voor spreiding van culturele evenementen over de hele provincie met in iedere stad een uniek programma. GroenLinks ziet een rol weggelegd voor de provincie om hier met gemeenten, de steunfuncties en het culturele veld een goede afweging in te maken.

 

Jeugdzorg

Gelukkig groeien de meeste kinderen en jongeren op een goede en gezonde manier op. Daar waar dat niet lukt, moet hen en hun ouders een helpende hand worden geboden. Teveel ouders en kinderen die een beroep doen op jeugdzorg vallen tussen wal en schip. De jeugdzorg moet eenvoudiger, minder bureaucratisch en minder versnipperd georganiseerd worden.

Inmiddels zijn de gemeenten volledig verantwoordelijk voor de jeugdzorg en het sociaal beleid. GroenLinks is hiervan groot voorstander omdat de zorg zo dichter bij de burgers staat en een integrale aanpak mogelijk is. Hierdoor wordt de jeugdzorg toegankelijker doordat de hulp dichtbij mensen thuis plaatsvindt. Echter moet deze verschuiving van verantwoordelijkheden richting gemeenten goed ondersteund worden. De vraag is dan wat de rol van de provincie op dit terrein is. GroenLinks wil dat sociale uitgangspunten onderdeel blijven van het ruimtelijke, economische en culturele beleid van de provincie. GroenLinks vindt het belangrijk dat milieu, economie en sociale effecten van het provinciale beleid in balans zijn.

 

Samenwerking

GroenLinks vindt het een goede zaak dat de provincie samenwerkt met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven.

Door als partner deel te nemen in projecten op het gebied van cultuur, sport en zorg kan een ontwikkelende en aanjagende rol worden vervuld. Een voorbeeld uit de gezondheidszorg is de ontwikkeling van domotica, waardoor onze ouderen met behulp van digitale hulpmiddelen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

Cultureel erfgoed

Voor de Brabantse historische schatten moet goed gezorgd worden. Daarom vindt GroenLinks dat het erfgoed van Brabant goed bereikbaar moet zijn voor jong en oud, verspreid over de hele provincie. Veel Brabanders zijn bezig om de geschiedenis van hun omgeving goed vast te leggen. Ook is de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in monumentenzorg.

GroenLinks bepleit een verbinding van de monumenten met de mensen uit hun omgeving. Bij de herinrichting van de grote erfgoedcomplexen moet ruimte zijn voor initiatieven van omwonenden. Naast het behoud van industrieel en historisch erfgoed hoort ook de zorg voor groene monumenten. GroenLinks pleit voor een sterke inzet van de provincie voor het behoud van bijzondere landschappelijke elementen zoals historische laanstructuren, landschapsparken en forten, zoals fort Sabina.

 

Maatschappelijke organisaties

Brabant kent een groot maatschappelijk middenveld organisaties die zich inzetten voor de provincie, zoals kerken, vakbonden, milieubewegingen, sociale organisaties, en nog veel meer.

Voor het sociale domein wil GroenLinks dat de provincie sociale vraagstukken signaleert en agendeert bij de juiste partners. En hoewel sociaal beleid vooral op het terrein ligt van gemeenten en rijk, moet de provincie op alle beleidsterreinen nadrukkelijk de balans bewaken tussen sociale, ecologische en economische uitgangspunten.

 

Vitaal platteland

In Brabant woont een aanzienlijk deel van de bevolking in dorpen. Gezonde dorpen, waar oud en jong graag wonen, zijn voor een vitaal platteland van levensbelang. Schone lucht en een gezonde bodem zijn pure noodzaak. Sociale samenhang en een evenwichtige leeftijdsopbouw zijn dat ook.

GroenLinks wil dat mensen die zich inspannen voor de leefbaarheid in hun omgeving daarover zeggenschap krijgen. Zij hebben het recht op buurtplanning. Dat betekent dat zij niet alleen mogen meepraten over plannen die door anderen zijn gemaakt, maar ook het recht hebben zelf het initiatief te nemen. Ze moeten daarbij voldoende worden ondersteund. Bijvoorbeeld als zij een zorg-of een energiecoöperatie willen oprichten. En door mensen te betrekken bij de herbestemming van maatschappelijk vastgoed en erfgoedcomplexen, die een impuls kunnen geven aan de leefbaarheid en de lokale werkgelegenheid.

Voor het in stand houden van een vitaal platteland is het belangrijk dat openbaar vervoer en voorzieningen op peil blijven. GroenLinks blijft zich inspannen voor goede vervoersverbindingen tussen steden en dorpen. Jongeren uit het buitengebied moeten hun school en werk eenvoudig kunnen bereiken. Gezien de vergrijzing op het platteland is daarbij extra aandacht nodig voor voorzieningen voor ouderen. De provincie dient daarop met maatwerk in te zetten.

Ook wil GroenLinks dat bouwen in collectief opdrachtgeverschap beter bereikbaar wordt voor jongeren in stad en dorp. De provincie kan gemeenten hierin stimuleren en zo helpen kansen te creëren om de leeggevallen ruimten in gemeenten zinvol te laten gebruiken.

 

Doe-budgetten

GroenLinks vindt het van belang dat burgers in Brabant zelf het heft in eigen hand nemen. Daarvoor geven we ze graag de ruimte. Daarom diende de Statenfractie van GroenLinks een voorstel tot Doe-budgetten in.

In juli 2014 werd de motie van GroenLinks voor de Doe-budgetten aangenomen. Het Doe-budget is een eenvoudig aan te vragen budget voor projecten in buurt en wijk. De provinciebijdrage wordt gecombineerd met geld van de gemeente of van andere bronnen. Met de Doe-budgetten wordt de kracht van het eigen initiatief in dorpen en steden ondersteund.

 

Recreatie

GroenLinks wil meer ruimte en mogelijkheden bieden aan mensen om buiten te sporten en te recreëren. Ongeorganiseerd sporten en recreëren is de toekomst.

Hiervoor zijn fiets-, hardloop-en wandelroutes nodig die met elkaar verbonden zijn. Fiets-en wandelpaden dienen breed genoeg te zijn opdat sporters en recreanten elkaar niet in de weg zitten. Kortom, bied voldoende ruimte voor wandelaars, fietsers, hardlopers en skaters!

Zwemmen in natuurlijke plassen moet mogelijk zijn en blijven. GroenLinks vindt dat de provincie de kwaliteit van het water moet waarborgen. In bestemmingsplannen moet voldoende ruimte opgenomen zijn voor de toename van het ongeorganiseerd sporten en recreëren.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!