Om de kloof tussen burgers en de politiek te verkleinen, heeft ook de provincie een taak in faciliterend, open en transparant bestuur. GroenLinks wil dat uitgewerkt zien in meerdere zaken.

Onlangs verscheen het visiedocument (Veer)Krachtig Bestuur, waarin de provincie een pleidooi houdt voor een flexibel, slagvaardig en efficiënt lokaal en provinciaal bestuur. GroenLinks onderschrijft de intentie om in aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving, gemeenten experimenteerruimte te geven voor nieuwe vormen van samenwerking en versterking van de gemeentelijke bestuurskracht. Maar het mag niet blijven bij mooie woorden.

GroenLinks wil dat de provincie haar faciliterende houding ook in haar kerntaken gaat verankeren om zo de noodzakelijke transitie op het gebied van landbouw, ruimtelijke ordening, milieu en economie te bevorderen.

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de positieve relatie van groen in de directe woon-en leefomgeving van mensen op hun gezondheid en kwaliteit van leven. GroenLinks vindt dat de Provincie Noord-Brabant de relatie tussen groen en gezondheid tot integraal onderdeel moet maken van haar beleid inzake ruimtelijke kwaliteit.

Daarnaast vindt GroenLinks het van belang dat het bestuur helder en transparant communiceert over beleid en effecten richting Provinciale Staten en richting de inwoners van Brabant.  GroenLinks spant zich hierbij in om burgers te betrekken bij het vormgeven en toetsen van beleid door actief in te zetten op participatie via persoonlijk contact en moderne online platform.

De provincie geeft het goede voorbeeld door binnen de eigen organisatie (maatschappelijke) stages, leerwerkplekken en banen te bieden voor jongeren en voor burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Waar de provincie optreedt als opdrachtgever verwachten we hetzelfde van leveranciers en aannemers (social return). De Provincie geeft ook het goede voorbeeld bij haar inkoop-, aanbesteding-en beleggingenbeleid, energievoorziening, autogebruik, open data en personeelsbeleid.