Gemeente Amersfoort

Financiën

Ons programma resulteert in een verschuiving van middelen. Minder geld naar nieuwe wegen en meer geld voor natuur, groene energie, duurzame banen en een gezonde landbouwsector.

Uitgangspunten

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor het financiële beleid van de provincie: 

  • Ondanks de economische crisis staat de provincie Noord-Brabant er financieel florissant voor. De (meerjaren) begroting moet sluitend zijn.
  • Nieuw beleid kan alleen worden bekostigd door bestaand beleid te stoppen (nieuw voor oud).
  • Structureel beleid moet uit structurele inkomsten worden gefinancierd.
  • Er moet ruimte zijn voor pilots en experimenten met behulp van incidentele middelen.
  • Alle middelen die beschikbaar zijn door de verkoop van Essent, worden geïnvesteerd in Brabant. Dat gebeurt op zo’n manier dat de dividend- opbrengst in principe niet in gevaar komt.

Begroting

Politiek is heldere keuzes maken, zo ook in je financiele middelen. Een schoner, innovatiever en duurzamer Brabant moet volgens GroenLinks anders gefinancieerd worden. 
We maken ten aanzien van de provinciale begroting andere keuzes. Lees hieronder hoe we onze plannen willen betalen. 

Provinciale heffingen

Wat GroenLinks betreft wordt de motorrijtuigenbelasting jaarlijks geïndexeerd en het provinciale opcenten-percentage eenmalig verhoogd van 75,8% tot 85%. Hierbij geldt een vrijstelling voor de categorie zeer zuinige auto’s. Jaarlijks levert dit extra inkomsten op.

Ombuigingen

Binnen de reguliere begroting bezuinigt GroenLinks op het programma Economie. Wel komt er extra budget voor het herstructureren van bedrijventerreinen.

Incidenteel/besteding Essentgelden

1. De jaarlijkse € 50 miljoen gereserveerde middelen voor infrastructuur worden aangewend voor meerdere doelen dan alleen voor wegen. Deze worden vooral omgebogen naar slimme mobiliteit, OV en fietsverkeer.

2. De € 750 miljoen voor infrastructuur voor met name De Ruit rondom Eindhoven wordt geschrapt. Deze middelen worden ingezet om:

a. De landbouw substantieel te verduurzamen en agrariërs uit te kopen, middels een saneringsfonds intensieve landbouw en een stimuleringsfonds biologische landbouw.

b. De duurzame economische ontwikkeling van de Brabantse steden te bevorderen, middels een fonds ‘agenda stad’.

c. Met een revolverend fonds de energietransitie te bevorderen.

d. Schone mobiliteit te bevorderen (OV, fiets en elektrisch rijden).

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!