Provinciehuis Noord-Brabant

Faciliterend Bestuur

De provincie heeft een belangrijke taak in het goed besturen van onze samenleving. GroenLinks in de Provinciale Staten werkt daar graag aan mee.

Burgerkracht

De kanteling die zich aftekent van een vervuilende, van bovenaf georganiseerde samenleving naar een circulaire, van onderop gestuurde netwerksamenleving, vraagt om een andere manier van besturen, ook door de provincie.

Niet meer plannen maken vanuit het idee dat je vanuit het provinciehuis de samenleving kunt regisseren, maar samenwerken en faciliteren, uitgaande van de kracht van de samenleving. Niet altijd maar kiezen voor de gevestigde landbouwbelangen, maar staan voor een evenwichtige en eerlijke dialoog tussen belanghebbende omwonenden, natuurorganisaties en agrariërs.

 

Noord-Brabant Fair Trade

GroenLinks wil dat duurzaamheids en sociale criteria voorop staan bij de werving van nieuwe bedrijven, bij de vorming van economische clusters en bij de gunning van opdrachten.

In aansluiting hierop pleiten we ervoor dat Noord-Brabant een Fair Trade-provincie wordt. De provincie Noord-Brabant wordt voor 2020 een Fair Trade-provincie en werkt daarmee, samen met de Brabantse Fair Trade-gemeenten, aan meer eerlijke producten in bedrijven, op scholen, in winkels, in de horeca en in het provinciehuis.

Daarnaast wil GroenLinks dat de provincie nog duurzamer gaat inkopen, om zo een flinke impuls te geven aan duurzaam bouwen, duurzame energie, elektrisch vervoer en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Goed bestuur

Om de kloof tussen burgers en de politiek te verkleinen, heeft ook de provincie een taak in faciliterend, open en transparant bestuur. GroenLinks wil dat uitgewerkt zien in meerdere zaken.

Onlangs verscheen het visiedocument (Veer)Krachtig Bestuur, waarin de provincie een pleidooi houdt voor een flexibel, slagvaardig en efficiënt lokaal en provinciaal bestuur. GroenLinks onderschrijft de intentie om in aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving, gemeenten experimenteerruimte te geven voor nieuwe vormen van samenwerking en versterking van de gemeentelijke bestuurskracht. Maar het mag niet blijven bij mooie woorden.

GroenLinks wil dat de provincie haar faciliterende houding ook in haar kerntaken gaat verankeren om zo de noodzakelijke transitie op het gebied van landbouw, ruimtelijke ordening, milieu en economie te bevorderen.

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de positieve relatie van groen in de directe woon-en leefomgeving van mensen op hun gezondheid en kwaliteit van leven. GroenLinks vindt dat de Provincie Noord-Brabant de relatie tussen groen en gezondheid tot integraal onderdeel moet maken van haar beleid inzake ruimtelijke kwaliteit.

Daarnaast vindt GroenLinks het van belang dat het bestuur helder en transparant communiceert over beleid en effecten richting Provinciale Staten en richting de inwoners van Brabant. GroenLinks spant zich hierbij in om burgers te betrekken bij het vormgeven en toetsen van beleid door actief in te zetten op participatie via persoonlijk contact en moderne online platform.

De provincie geeft het goede voorbeeld door binnen de eigen organisatie (maatschappelijke) stages, leerwerkplekken en banen te bieden voor jongeren en voor burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Waar de provincie optreedt als opdrachtgever verwachten we hetzelfde van leveranciers en aannemers (social return). De Provincie geeft ook het goede voorbeeld bij haar inkoop-, aanbesteding-en beleggingenbeleid, energievoorziening, autogebruik, open data en personeelsbeleid.

 

Opheffen?

In politiek Den Haag wordt gediscussieerd over de toekomst van provincies: de manier waarop de bestuurders en ambtenaren hun werk verrichten op het provinciehuis.

Begrijpelijk, omdat er meer samengewerkt kan worden dan nu het geval is. Maar voor GroenLinks is er geen twijfel mogelijk: wat er ook gebeurt met de provincie als bestuurslaag:

Brabant moet je niet afschaffen. Brabant kun je niet afschaffen. Net zomin als je de Peel, de Kempen en de Meierij kunt afschaffen. Wij zijn Brabanders en dat is onderdeel van onze identiteit.

 

Minder ambtenaren

Het is goed dat de provincie zich niet meer overal mee bemoeit maar zich concentreert op haar kerntaken: ruimtelijke ordening, mobiliteit en economie.

Als gevolg hiervan kan het provinciale apparaat verder inkrimpen: er zijn minder ambtenaren nodig. Wat GroenLinks betreft kan ook het aantal Gedeputeerden, de ministers van de provincie, omlaag.

 

Provinciale Staten

Om te werken aan meer banen, schonere energie en een gezonde landbouwsector, zijn veel plannen nodig. GroenLinks werkt daar graag in de Provinciale Staten van Noord-Brabant aan bij. Met uw stem werken we aan een schoner, gezonder en duurzamer Brabant.

De Provinciale Staten worden net als Tweede Kamer en de gemeenteraad iedere 4 jaar gekozen. Op 18 maart zijn er weer verkiezingen. De provincie gaat over het openbaar vervoer en de provincie bepaalt waar huizen mogen komen, maar ook waar bedrijven, wegen en natuur mag komen. Daarmee is het een erg groene bestuurslaag. Juist op die onderwerpen is het erg belangrijk dat GroenLinks zeggenschap krijgt. Daarom is het belangrijk voor GroenLinks in Brabant te stemmen! Zodat het over 30 jaar in Brabant ook nog lekker wonen, werken en ontspannen is.

GroenLinks zet in op een sterkere democratische controle van Provinciale Staten. Door de inrichting van de fondsen met geoormerkte middelen is de budgettaire controle door Provinciale Staten op afstand geplaatst. Dit komt de democratische legitimatie van de Provincie niet ten goede. En die was al niet groot. Gedeputeerde Staten kunnen zich met de fondsen op hun beurt als projectontwikkelaar opstellen. GroenLinks hecht er daarom aan dat voortgang, effecten en risico’s van deze fondsen regelmatig in de Staten aan de orde komen. In dat kader is het van belang dat ook de resterende Essentgelden op een duurzame manier worden ingezet, met oog voor de maatschappelijke transities.

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

word lid!