Duurzame Economie

GroenLinks zorgt voor nieuwe werkgelegenheid door middel van duurzame investeringen. Wij investeren fors in banen in een schone en circulaire economie, op duurzame bedrijventerreinen en in nieuwe sectoren.

Brabantse economie

Met 2,5 miljoen inwoners is de provincie Noord-Brabant de tweede economie van Nederland. GroenLinks Brabant is daar trots op en kijkt vol goede moed naar de toekomst waarin we onze Brabantse economie nog innovatiever, duurzamer en concurrerend maken. GroenLinks zet zich in voor de ontwikkeling van een duurzame agenda voor de stad om de economische kansen voor Brabant te benutten en tegelijkertijd de slag naar een circulaire economie te maken. Deze agenda wordt gefinancierd vanuit een nieuw op te zetten fonds.

Uit recent onderzoek over hoe burgers zich fysiek verplaatsen voor werk, voorzieningen en contacten (pendel) en hoe zich deze verplaatsing de afgelopen 30 jaar heeft ontwikkeld, blijkt dat de Brabantse steden in hun onderlinge verbondenheid en in relatie tot de rest van Nederland aan belang winnen. Deze trend wordt vooral gedreven door de jongere, hoogopgeleide generatie, mensen tussen de 18 en 40 jaar die zich in toenemende mate in en rondom de agglomeraties vestigen. Economische ontwikkeling en innovatie speelt zich af langs stedelijke en verkeersassen. Regio’s die daar buiten vallen, zoals Zuidwest-en Noordoost-Brabant laten een duidelijke afnemende economische groei en potentie zien. De stedelijke regio’s rondom ’s-Hertogenbosch, Eindhoven-Helmond, Breda en Tilburg, maar ook het gebied langs de A50 met Uden-Veghel-Oss en steden als Waalwijk, Oosterhout, Roosendaal en Berg op Zoom, doen het duidelijk beter dan de plattelandsgebieden. Nu al woont 55% van de Brabanders in een stedelijke omgeving. En met de waargenomen trek naar de steden, neemt dit percentage alleen maar toe. Daarmee lijkt de economische motor van Brabant zich naar het niveau van ‘de stad’ te verplaatsen. GroenLinks wil deze ontwikkeling serieus nemen.

Omdat het onderzoek zich richtte op de pendelbewegingen, wordt de logische conclusie getrokken dat het uitzicht op groei in de toekomst vooral gelegen is in verbetering van de infrastructuur op het niveau van ‘de stad’. Voor GroenLinks betekent dit niet automatisch investeren in nog meer asfalt. Wel dat de Brabantse steden en hun verbindingen van grote waarde zijn in de duurzaamheidsopgave die voor ons ligt: Ruimte bieden aan de creatieve industrie die in deze steden zich aan het ontwikkelen is en investeren in ICTinfrastructuur (voor telewerken en e-learning), hoogwaardig openbaar vervoer, elektrisch rijden en snelfietsroutes tussen de steden. Maar ook een hernieuwde opdracht om te zien hoe stedelijk gebied en ommeland met elkaar verbonden kunnen blijven en elkaar kunnen blijven versterken. Om hier meer zicht op te krijgen wil GroenLinks investeren in een duurzame agenda voor ‘de stad’.

 

Innovatief ondernemen

Ondernemerschap willen we stimuleren. Ondernemers zijn creatief en hebben lef. Veel Brabantse ondernemers spelen al in op maatschappelijke uitdagingen als duurzame energie.

Het is hoog tijd dat we onze economie toekomstbestendig maken. Dat kan door de overgang naar een duurzame economie te versnellen. GroenLinks wil dat doen door beschikbare provinciale middelen optimaal in te zetten voor investeringen in innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor groene technologieën en duurzame energie van en voor iedereen.

GroenLinks staat voor een eerlijke economie waaraan iedereen naar eigen mogelijkheden kan bijdragen. Een schone, innovatieve economie waarin bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken om de regionale economische structuur te versterken. Brainport Eindhoven is daarvan een goed voorbeeld. Door geld, kennis en menselijke inzet bij elkaar te brengen komen schone en slimme producten en diensten op de markt.

Om de overgang naar een duurzame, innovatieve economie meer ruimte te geven, pleit GroenLinks voor regelarme zones: burgers en bedrijven moeten daar meer ruimte krijgen om samen met overheden en kennisinstellingen te experimenteren met nieuwe duurzame producten en diensten. Durfprojecten die hieruit ontstaan worden vanuit revolverende fondsen ondersteund.Mensen moeten daarbij niet tegen nodeloos belemmerende regelgeving en administratieve rompslomp oplopen.

Een goed voorbeeld op dit gebied is de samenwerking tussen Heijmans, Avans Hogeschool, TU Eindhoven, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie in het concept Spark. Hier wordt op een fysieke plek concreet ruimte gemaakt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op het terrein van de gebouwde omgeving.

 

Duurzame bedrijventerreinen

Verstandig ruimtegebruik is een essentieel onderdeel van een duurzame economie. In het verleden hebben gemeenten te vaak tegen elkaar opgeboden met nieuwe uitbreidingslocaties. Nu staat meer dan 20% van de bedrijventerreinen leeg! In de komende bestuursperiode worden er geen nieuwe bedrijventerreinen meer aangelegd in Brabant. Bestaande leegstaande bedrijventerreinen worden indien mogelijk geschikt gemaakt voor duurzame energieopwekking of gesaneerd en teruggegeven aan de natuur.

In plaats van het uitgeven van nieuwe ruimte, zoals het geval is bij het plan voor een Logistiek Park Moerdijk, kiest GroenLinks voor herstructurering en vergroening van bestaande bedrijventerreinen. Hier ligt een kans voor het invullen van een deel van de windopgave die in het nationale Energieakkoord voor Noord-Brabant is vastgelegd.

Bedrijventerreinen lenen zich wat ons betreft prima voor de ontwikkeling van windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Voorts pleiten we voor de aanleg van goede fietspaden en openbaar-vervoerverbindingen van en naar bedrijventerreinen en voor actieve natuurontwikkeling op bedrijfsterreinen, waar ruimte tijdelijk braak ligt.

 

Regionale arbeidsmarkt

Wat GroenLinks betreft kunnen ruimtelijk-economische clusters rond specifieke thema’s zeker een meerwaarde hebben. Het succes van Brainport Eindhoven toont dat aan.

Het is een regionaal cluster rond hoogwaardige technologie en materialen. Het cluster rond voeding en gezondheid in Noordoost-Brabant biedt, ondanks het vertrek van Organon, nog steeds goede kansen voor een belangrijke bijdrage van deze regio aan actuele maatschappelijke thema’s.

De omschakeling van het uitputten van natuurlijke voorraden naar een industrie die draait op hernieuwbare grondstoffen (bio-based economy) is evenzeer essentieel voor een duurzame economie. Het is goed om erop in te zetten, dat de regio West-Brabant een koploper-positie krijgt bij die groene chemie.

Voor GroenLinks zijn de clusters echter geen doel op zich: het is van groter belang om aan te sluiten bij de daadwerkelijk aanwezige ervaringen, expertise en ambities van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgerinitiatieven in de regio’s. De provincie moet geen van bovenaf opgelegde papieren werkelijkheid willen realiseren, maar meedenken bij en inzetten op het verbinden, versterken en versnellen van duurzame initiatieven van onderop.

Ook wil GroenLinks dat er ingezet wordt op een regionaal arbeidsmarktbeleid, gericht op gemeenten, waarin bedrijven en instellingen worden gestimuleerd om mensen in dienst te nemen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

 

Green Car Valley

Zuid-Nederland wordt de Green Car Valley van Nederland. GroenLinks kiest voor nieuwe banen in duurzame sectoren.

Zuid-Nederland kan een Green Car Valley worden met Tilburg (Tesla), Helmond (Automotive Campus), Eindhoven (DAF, TU/e) en Sittard-Geleen (VDL NedCar) als brandpunten.

Gecombineerd met de groeiende sector van toeleveranciers voor de schone en slimme auto liggen er binnen het automotive-cluster in Zuid- Nederland volop mogelijkheden.

Hierdoor komen er niet alleen sneller meer schone elektrische auto's op de weg, maar creëren we ook duurzame werkgelegenheid in de maakindustrie

 

Schone en circulaire economie

De toekomst is aan een circulaire economie, waarin productie-en afvalkringlopen gesloten zijn. Een economie die niet vervuilend is, maar waar ‘afval’ een grondstof is voor nieuwe productieprocessen (cradle-to-cradle). GroenLinks wil dat de provincie bedrijven stimuleert om kringlopen te sluiten voor hun verbruik van energie, water en grondstoffen.

Steeds meer bedrijven zijn hier zelf al mee bezig. Om kosten te besparen, maar ook om koploper te zijn in nieuwe duurzame en kennisintensieve markten. Goede voorbeelden van deze bedrijven zijn tapijtfabrikant Desso uit Waalwijk en bierbrouwer Bavaria uit Lieshout. Beide bedrijven hanteren een cradle to cradle-bedrijfsfilosofie.

Voor GroenLinks is schone lucht, schoon water en een schone bodem een recht van alle Brabanders. Brabant heeft hierin een wereld te winnen, niet alleen vanwege de eigen vervuilende industrie en landbouw, maar ook vanwege de ligging tussen industriegebieden in Duitsland, België, de Randstad en Engeland. GroenLinks pleit ervoor dat het provinciaal bestuur afspraken maakt met omliggende provincies en met Europese regio’s over de beperking van vervuilende stoffen, maar ook over de sluiting van economische kringlopen over de grenzen heen. Zo kan Brabant vanuit een achterstandssituatie koploper worden op het gebied van regionale circulaire economie.

 

Sluit je aan

Samen maken we verandering mogelijk en werken we aan een groen en socialer Noord-Brabant

Word lid!