Het is belangrijk dat inwoners gemakkelijk de informatie kunnen vinden die zij nodig hebben. De site van de provincie Noord- Brabant moet dan ook gebruiksvriendelijker worden, inclusief een betere zoekfunctie. Digitaal materiaal zoals teksten op de website en filmpjes, moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Denk hierbij aan een voorleesfunctie op de site en ondertiteling bij filmpjes en videoverslagen van de vergaderingen.

Burgerparticipatie moet gestimuleerd worden en dus vindt GroenLinks dat naast het openbaar maken van gegevens en verslagen, we niet moeten wachten tot de inwoners ons opzoeken. De provincie moet zelf naar de inwoners toe. De Verordening Burgerinitiatief moet in dit kader worden geactualiseerd. In het algemeen moet de provincie als intermediaire bestuurslaag meer zichtbaar worden. Dat is een taak voor het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) maar ook voor Provinciale Staten.

Ook is het belangrijk dat de positie van de Provinciale Staten wordt versterkt. De Statenleden moeten facilitair beter ondersteund worden in de taken die zij voor de inwoners van Brabant uitvoeren. GroenLinks pleit voor een eigen onderzoeker en eigen controller als uitbreiding van de Statengriffie. Daarnaast kan de Zuidelijke Rekenkamer meer betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.

De provincie moet de wensen van de inwoners van de verschillende gemeenten respecteren waar mogelijk. Wanneer een gemeentelijke herindeling niet verloopt zoals hoort en dit nadelen veroorzaakt voor de inwoners, is de provincie het bevoegde gezag om in te grijpen. Dit geldt ook wanneer inwoners de nadelen ondervinden van een gemeente die niet goed functioneert. In een situatie als deze is het altijd belangrijk om te blijven luisteren naar de inwoners om zo het draagvlak van het bestuur te kunnen blijven waarborgen.

Financiën

Het financiële beleid van de provincie moet gericht zijn op duurzame investeringen in de Brabantse samenleving. We werven hiertoe actief middelen, onder meer vanuit landelijke en Europese programma’s die bijdragen aan een gezond, duurzaam en groen Brabant. Ons financieel beleid resulteert in een verschuiving van middelen. Er gaat minder naar het aanleggen van nieuwe wegen en meer geld naar het realiseren van gezonde landbouw, natuurontwikkeling, schone lucht, water en bodem, sociale energietransitie en schoon en slim vervoer.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:  

  • De (meerjaren)begroting moet sluitend zijn. 
  • Nieuw beleid kan alleen worden bekostigd door bestaand beleid te stoppen (nieuw voor oud). 
  • Structureel beleid moet uit structurele inkomsten worden gefinancierd. 
  • We indexeren de uitgaven. 
  • Er moet ruimte zijn voor pilots en experimenten met behulp van incidentele middelen.  

Wat GroenLinks betreft wordt de motorrijtuigenbelasting eenmalig verhoogd en vervolgens geïndexeerd. Hierbij geldt een vrijstelling voor de categorie zeer zuinige auto’s. Jaarlijks levert dit de benodigde inkomsten op voor duurzaam financieel beleid.