GroenLinks vindt boren naar schaliegas onaanvaardbaar.

De statenfractie van GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat de provincie geen bezwaar heeft aangetekend bij het rijk tegen de plannen om te boren naar schaliegas in Helvoirt en Boxtel.
Johan Martens:"Het diep in de grond zittende schaliegas is alleen te winnen door onder hoge druk een mengsel van chemicaliën, water en zand te injecteren. Een operatie met de nodige risico's voor het milieu in het algemeen en het grondwater in het bijzonder."
Dit vindt de GroenLinks fractie onaanvaardbaar. Vervuiling van ons kostbare grondwater moet ten alle tijden voorkomen worden.

De statenfractie van GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat de provincie geen bezwaar heeft aangetekend bij het rijk tegen de plannen om te boren naar schaliegas in Helvoirt en Boxtel.

Johan Martens:"Het diep in de grond zittende schaliegas is alleen te winnen door onder hoge druk een mengsel van chemicaliën, water en zand te injecteren. Een operatie met de nodige risico's voor het milieu in het algemeen en het grondwater in het bijzonder."
Dit vindt de GroenLinks fractie onaanvaardbaar. Vervuiling van ons kostbare grondwater moet ten alle tijden voorkomen worden.

Bovendien vindt de statenfractie de benodigde boortorens en de daarbij behorend verhard oppervlak een forse aantasting van het landschap.GroenLinks wil nu van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant weten of die bekend zijn met de risico's van boren naar schaliegas. Verder wil de statenfractie weten of hierover overleg is geweest met andere provincies.

 

Lees hieronder de statenvragen die GroenLinks hierover stelde.

========================================================================

Onderwerp: Boren naar schaliegas

De winning van ‘onconventioneel aardgas’ is wereldwijd in opmars. Dit gas zit diep inde aarde in (k)leisteen- en steenkoollagen. Het is alleen winbaar door onder hoge drukeen mengsel van chemicaliën, water en zand te injecteren; een risicovolle operatie met denodige risicos voor het milie in het algemeen en het grondwater in het bijzonder.In de Verenigde Staten, waar reeds op grotere schaal onconventioneel aardgas gewonnenwordt, neemt de publieke weerstand toe. De gebruikte chemicaliën vervuilen het grondwater.Boorputten veranderen het gebied in een maanlandschap. Boortorens schieten er alspaddenstoelen uit de grond.Het bedrijf Quadrilla heeft een aantal zogeheten opsporingsvergunningen gekregen van hetRijk om te gaan boren in diep gelegen gesteenten naar onder meer schaliegas. Tegen devergunningen die hun grondgebied betreffen is door de provincies Gelderland en Limburgformeel bezwaar gemaakt bij het Rijk. GroenLinks is van mening dat ook Noord-Brabant eenbezwaarschrift had moeten indienen. Tot onze verbazing heeft de Provincie Noord-Brabantechter geen bezwaarschrift ingediend tegen de verleende vergunningen voor locaties in Boxtelen Haaren.Dit is voor de GroenLinks statenfractie aanleiding om de volgende vragen te stellen:1. Wat zijn de overwegingen geweest van uw college om geen bezwaar te maken tegende verleende opsporingsvergunning?2. Is er tussen de diverse provincies overleg gaande of geweest over het boren naarschaliegas en de consequenties daarvan?Bij het boren naar schaliegas worden de zeer giftige chemicalien benzeen en xyleen gebruikt.Bij calamiteiten kunnen deze giftige stoffen in het grondwater terecht komen. In antwoord opTweede Kamer vragen antwoord de minister dat de kans dat de chemicalien het grondwaterbereiken “gering is”. De GroenLinks fractie is echter van mening dat alle vermijdbare risico’sop vervuiling van ons kostbare grondwater moet worden uitgesloten. In antwoord op onzestatenvragen over radioactief kernafval gaf u hier ook blijk van.3. Is het college bekend met de risico’s die met de winning van schaliegas gepaard gaan,zoals het gebruik van chemicalien?4. Bent u het met de GroenLinks fractie eens dat niet uitgesloten kan worden dat door degebruikte technieken de kans bestaat dat het grondwater verontreinigd kan worden?5. Zo ja, bent u dan bereid alles in het werk te stellen om te voorkomen dat deze wijzevan winning van schaliegas niet plaatsvindt?Bij de winning van het schaliegas zijn verhoudingsgewijs erg veel putten en dus boorlocatiesinclusief boortorens nodig om te boren. Dit betekent een forse aantasting van het landschapdie de GroenLinks fractie niet aanvaarbaar vindt.6. Is er een provinciaal beleid op welke locaties er boortorens en/of gaswinningslocatiesmogen worden ingericht. Zo nee, is het college dan bereid zo snel mogelijk hiervoorbeleid te ontwikkelen?In afwachting van een snelle beantwoording van onze vragen,Johan MartensFractievoorzitter GroenLinks Noord-Brabant.