Sjo Smeets stelt kritische vragen over de werking van de PAS en de herstelmaatregelen voor de natuur

Voorzitter,

Dank aan de Christen-Unie SGP voor het initiatief nemen voor de organisatie van deze themabijeenkomst en dank aan de gedeputeerde voor de informatievoorziening.

Van de 92 bedrijven die met een risicogerichte aanpak zijn gecontroleerd bleken 35 zonder vereiste vergunning aan het werk te zijn. Deze bedrijven zijn aangeschreven en inmiddels hebben 22 bedrijven een vergunning aangevraagd waarvan al 7 zijn inmiddels verleend aldus het memo van 1 november 2018. Uit de brief van minister Carola Schouten van 20 november 2018 aan de Tweede Kamer over de uitspraak van het Hof van Justitie over de PAS blijkt dat het Hof zich zorgen maakt over de aantasting van de natuurwaarden en dat vrijstellingen bij vergunningverlening wetenschappelijk moeten worden onderbouwd. Op 15 november 2018 hebben gezamenlijke overheden besloten dat toestemmingsverlening kan worden doorgezet mits geen beroep wordt gedaan op de 40% van de vrije ontwikkelruimte voor stikstofdepositie. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zal in het voorjaar van 2019 hierover een einduitspraak doen.

 

Op basis van de landelijke tussenevaluatie van Tauw van 31 augustus 2018 en andere documenten de vragen van GroenLinks:

1. De herstelmaatregelen kosten meer tijd: 28% is uitgevoerd in de eerste 3 jaar. Is dat ook geldig voor Brabant? Hoe kan dat worden versneld?

2. De beoogde nettoreductie ammoniakemissies in de landbouw kan nog niet worden vastgesteld. Hoe zit dat in Brabant? (96% van de verleende vergunningen zijn afgegeven aan de landbouwsector in Brabant in 2017)

3. De effectiviteit van bronmaatregelen is nog niet goed vast te stellen. Hoe komt dat?

4. Hoe monitoren we dit in Brabant? Pas in 2021 zou een beter interactie tussen bronmaatregelen en herstel van natuur kunnen plaatsvinden aldus Tauw.

5. Hoe kunnen we in Brabant de uitvoerbaarheid van het programma verbeteren?

6. Wijziging beleidsregel Natuurbescherming.Noord-Brabant is de eerste Provincie die de uitgifte van ontwikkelruimte doorontwikkeld met duurzaamheidscriteria (minder stikstofuitstoot) ? Wanneer kunnen wij hiervan een eerste evaluatie ontvangen?

7. Provincies zijn gestart met een pilot controle realisatie PAS-vergunningen in maart 2018. Wanneer is een eerste evaluatie te verwachten? (vergunninghouders moeten binnen 2 jaar hun economische activiteiten hebben gerealiseerd en/of vrije niet gebruikte ontwikkelruimte moet worden ingetrokken)

Voorzitter dank voor de aandacht,

Sjo Smeets