Leden programmacommissie gezocht

De programmacommissie schrijft het concept-verkiezingsprogramma. Dat programma wordt -met een procedure voor wijzigingsvoorstellen (amendementen)- voorgelegd aan de ledenvergadering in het najaar van 2018. Voor die tijd verzamelt de commissie inbreng van leden, sympathisanten, externe deskundigen en maatschappelijke organisaties. Dat kan onder meer door het organiseren van themabijeenkomsten in de loop van 2018.

Voor de commissie zoeken we mensen die goed kunnen schrijven en/of het werk van andere kritisch kunnen meelezen. Mensen die inhoudelijk kennis hebben over wat er speelt in de provincie en dit kunnen omzetten naar concrete standpunten. En mensen die actief input kunnen ophalen voor het programma bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten. De commissie is actief tussen oktober 2017 en najaar 2018 waarbij ze midden 2018 met een concept programma komt.

Belangstellenden kunnen zich uiterlijk 28 september 2017, 18:00 uur, melden via brabant@groenlinks.nl.

Het bestuur legt de samenstelling van de commissie voor aan de ledenvergadering op 28 oktober 2017.