Fietspad zuidzijde Zuid-Willemsvaart, ’s-Hertogenbosch – Veghel

Al geruime tijd werkt de provincie met partners aan de verbetering van de N279, i.c. het deel ’s-Hertogenbosch – Veghel. In september 2011 besluit GS over het ontwerp Provinciaal Inpassings plan. GroenLinks is blij dat een fietsbrug, aansluitend op de Runweg bij Berlicum, deel uitmaakt van dit plan. Op deze wijze kunnen fietsers richting ’s-Hertogenbosch deze stad vlot, veilig en op een aantrekkelijke wijze bereiken. In het verdere denken heeft de Fietsersbond het idee gelanceerd om ook richting Veghel een fietsverbinding langs het kanaal te realiseren. GroenLinks steunt dit idee omdat een fietsverbinding aan de zuidzijde van het kanaal veiliger, stiller, schoner en aangenamer is. Theo Bouwman heeft samen met Stijn Smeulders (PvdA) GS gevraagd of zij met Rijkswaterstaat afspraken wil maken over de realisatie van deze fietsvoorziening.

Schriftelijke vragen ex artikel 3.2 RvO m.b.t. Fietspad zuidzijde Zuid-Willemsvaart ’s-Hertogenbosch – Veghel

Eindhoven, 17 mei 2011

Geacht College,

Al geruime tijd werkt de provincie in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Waterschap en de betrokken gemeentes aan de verbetering van de N279, i.c. het deel ’s-Hertogenbosch – Veghel. Momenteel is het voorontwerp PIP en concept MER beschikbaar. Het voorkeursalternatief is 2x2 rijstroken met een max. snelheid van 100 km/uur. In september 2011 besluit u over het ontwerp Provinciaal Inpassings Plan (PIP).

Wij zijn blij te constateren dat een fietsbrug, aansluitend op de Runweg bij Berlicum, deel uitmaakt van dit plan. Op deze wijze kunnen fietsers richting ’s-Hertogenbosch deze stad vlot, veilig en op een aantrekkelijke wijze bereiken. In het verdere denken heeft de Fietsersbond het idee gelanceerd om ook richting Veghel een fietsverbinding langs het kanaal te realiseren die waarschijnlijk een meer recreatieve functie zal vervullen. Een fietsverbinding aan de zuidzijde van het kanaal is:

  • veiliger: minder kruisingen, geen gevaarlijk landbouwverkeer
  • stiller: minder hinder van het langsrazende autoverkeer
  • schoner: door de overheersende zw-wind waaien uitlaatgassen de goede kant op
  • aangenamer, ook geen verblindend licht van het autoverkeer

Graag vernemen wij uw reactie op de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het idee van de Fietsersbond, zoals op 14 februari in Berlicum gepresenteerd ?
  2. Onderschrijft u het potentiële belang van een (aansluitende) fietsverbinding Runbrug – Veghel gezien de voordelen van fietsen aan de zuidzijde van het kanaal ?
  3. Onderschrijft u de rol van de provincie als regisseur voor alle vervoersvormen, specifiek ook in de corridor ’s-Hertogenbosch – Veghel ?
  4. Onderschrijft u nog steeds de rol en de verantwoordelijkheid van de provincie m.b.t. fietsbeleid vanuit het programma “Fiets in de Versnelling” met het keuze-scenario ‘de fiets in de hoogste versnelling’ ?
  5. Bent u bekend met de plannen van Rijkswaterstaat voor een afronding van de verbreding van de Zuid-Willemsvaart tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel ?
  6. Bent u bereid om met Rijkswaterstaat, die u nu in het kader van de N279 aan tafel heeft, afspraken te maken omtrent een toekomstige realisatie van deze fietsvoorziening, in samenhang met de verbreding van de Zuid-Willemsvaart ? Zo nee, waarom niet ?

Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording.

Met vriendelijke groeten,

Theo Bouwman, GroenLinks Statenlid Brabant
Stijn Smeulders, PvdA Statenlid Brabant