“Laten we eerlijk zijn: niemand wil een 380kV-leiding in zijn achtertuin”

Rondetafel Conferentie hoogspanning tracé 380kV Zuid-West Provincie Noord-Brabant 24 maart op initiatief van GroenLinks Brabant succesvol en druk bezocht!
Het hoogspanningsproject 380kv is een ingewikkeld dossier in de Brabantse Staten. De energie die wordt opgewekt op het windmolenpark in de Noordzee moet verplaatst worden naar de Brabantse huishoudens. Maar langs welke route?

Op dit moment liggen er vier voorstellen ter tafel, en iedere route kent haar voor- en tegenstanders. GroenLinks Brabant vond het tijd om de belanghebbenden uit te nodigen voor een speciale Rondetafel Conferentie om hierover te spreken. Dit te meer omdat voor de zomervakantie een beslissing wordt genomen door de betrokken demissionaire ministers over een voorkeurstracé. Een gedragen advies uit Brabant en Zeeland zal daarbij een belangrijke rol vervullen.

Een volle publieke tribune gaf aan dat veel mensen willen weten wat er gaat gebeuren met het tracé. Insprekers deden hun verhaal. Zo wil de regio West-Brabant komen met een zoveel mogelijk gedragen tracékeuze door zowel de gemeenten in West-Brabant als de betrokken overheden in Zeeland.  Verder werd duidelijk dat alleen voor aantoonbare knelpunten de mogelijkheid van ondergrondse bekabeling aanwezig is. Ook werd gewezen op de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid als gevolg van de magnetische straling en over de bedreiging van bepaalde vogelsoorten en over natuurcompensatie. Zoals een van de sprekers zei; “Natuurcompensatie klinkt mooi. Maar het vernietigen van natuur gaat sneller dan de vervanging”.  Volgens een technische inspreker was de Zuidelijke variant nu weer mogelijk gelet op de huidige stand van de techniek. Kortom een veelvoud aan opinies en belangen kwam aan bod.

Tijdens de bijeenkomst werd ook een rapport Impact op natuurnetwerk Nederland als gevolg van het project 380kV Zuid-West aangeboden aan de gedeputeerde Eric van Merrienboer. Het rapport is opgesteld in opdracht van de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en het Brabants Landschap. Zorgvuldigheid is namelijk geboden omdat veel alternatieven voor een tracé dwars door natuur-en landschap gaan en daarnaast ook toerisme, recreatie en cultuurhistorische gebieden negatief kunnen beïnvloeden.

De organisatie van deze conferentie vond plaats met politieke steun van alle partijen in Provinciale Staten. De sprekerslijst kende onder andere vertegenwoordigers van de regio West-Brabant, het Ministerie van Economische Zaken, TenneT, het RIVM, diverse belangengroepen uit onder andere Geertruidenberg, Oud-Gastel, Breda, Oosterhout, Halderberge, Den Hout, Langeweg, Heimolen en Drimmelen. Daarnaast waren ook diverse vertegenwoordigers van natuur- en milieu-organisaties vertegenwoordigd zoals de Brabantse Milieufederatie en IVN.
Met speciale dank aan de griffie van de provincie Noord-Brabant.