Ledenvergadering GroenLinks Brabant - vaststellen programma en kandidatenlijst

Op zaterdag 24 november vindt de volgende ledenvergadering plaats (ochtend en middag) in theater De Nieuwe Vorst in Tilburg.

We stellen dan onder meer het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 vast.

De lijsttrekker (Hagar Roijackers) is al gekozen tijdens de vorige ledenvergadering. De kandidaatstelling vanaf plaats twee is inmiddels gesloten. De concept-kandidatenlijst is bekend en tijdens de ledenvergadering wordt die definitief vastgesteld.

Het concept-verkiezingsprogramma is inmiddels verschenen. Leden konden nog t/m 29 oktober wijzigingsvoorstellen (amendementen) indienen.

De agenda voor 24 november is als volgt:

9:45    Ontvangst met koffie en thee

10:00    DEEL A (Verkiezingsprogramma)
1.    Opening en mededelingen, benoeming stemcommissie
2.    Verkiezingsprogramma 2019-2023

a.    Verantwoording programmacommissie door voorzitter programmacommissie (Sjo Smeets)
b.    Behandeling amendementen
c.    Vaststellen verkiezingsprogramma

11:30    DEEL B (Reguliere ledenvergadering)
3.    Notulen vorige ledenvergadering (2 juni 2018)
4.    Bestuursverkiezing

a.    Afdelingsvoorzitter
i.    Voorstellen kandidaat Dwayne Heuvelmans
ii.    Schriftelijke stemming

b.    Afdelingssecretaris
i.    Voorstellen kandidaat Annelijn van Wanrooij
ii.    Schriftelijke stemming

c.    Algemene bestuursleden
i.    Voorstellen kandidaat Simon Jacobs en herbenoeming Karin Sprik
ii.    Schriftelijke stemming

5.    Verantwoording Statenfractie door fractievoorzitter (Patricia Brunklaus)
6.    Verantwoording functioneringscommissie
7.    Benoeming en opdracht functioneringscommissie Statenperiode 2019-2023

12:15    Lunch

13:15    DEEL C (Vervolg reguliere ledenvergadering)
8.    Procedure kandidaat-gedeputeerden
9.    Presentatie campagne door campagneleider (Joery Martens)
10.    Begroting 2019
11.    WVTTK
12.    Rondvraag

14:00    Uitreiking stembriefjes kandidatenlijst
14:15    DEEL D (Kandidatenlijst)
13.    Vaststellen kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019
a.    Verantwoording kandidatencommissie door voorzitter kandidatencommissie (Hetty Tindemans)
b.    Verkiesbare en opvolgingsplaatsen (2 t/m 10), per plaats:
i.    Voorstellen kandida(a)t(en) en gelegenheid voor vragen aan kandidaten
ii.    Schriftelijke stemming

c.    Stemming over de rest van de lijst (vanaf plaats 11)
15:50    Speech lijsttrekker Hagar Roijackers

16:00    Borrel

Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wel gewenst. Dat kan via: brabant@groenlinks.nl

Stemgerechtigd zijn alle leden die ten minste drie maanden lid zijn (teruggerekend vanaf de datum van de ledenvergadering), in de provincie Noord-Brabant wonen en hebben voldaan aan de contributieverplichtingen. Daarbij zullen we uitgaan van een door het Landelijk Bureau aangeleverde lijst, waarover ter plekke geen discussie mogelijk is. Als je je (tijdig) vooraf aanmeldt (via brabant@groenlinks.nl) zullen we ons best doen om je stemgerechtigdheid vooraf te controleren, zodat we daar eventueel nog actie op kunnen ondernemen.

Locatie

De Nieuwe Vorst
Willem II Straat 49
5038 BD Tilburg
Nederland